A Few Summer Shots - John Casey
Lake Michigan Frigate Bird

Lake Michigan Frigate Bird

FrigateLake Michigan